COVID-19 – Maatregelen Coronavirus

We hebben op onze website een speciale pagina aangemaakt waarop de belangrijkste en meest actuele informatie te vinden is met betrekking tot de protocollen en maatregelen rondom het Coronavirus binnen de kinderopvang.

Klik hier om naar de pagina te gaan

Don Bosco werkt nauw samen met andere organisaties en deskundigen, waaronder de GGD. In onze visie werken we er namelijk altijd samen aan om – in het belang van het kind – niet alleen kinderen zelf, maar ook het hele gezin te ondersteunen. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel!

Doelstelling

Don Bosco stelt zichzelf de volgende doelen:

“Het bieden van hulp op maat om te bereiken dat ieder kind door het verwerven van zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, kennis, ervaring en vaardigheden, in het persoonlijk leven en als lid van de samenleving beter kan functioneren.”

“Het bieden van een sfeer van geborgenheid en vertrouwen waarin het begeleiden en opvoedkundig handelen garandeert dat er aandacht is voor ieder kind zodat het kind al doende vaardigheden kan verwerven en kan ervaren dat daardoor het toekomstperspectief wordt verruimd.”

Downloads

Om u te informeren over hoe wij werken aan deze doelstellingen, bieden we u graag de volgende documenten aan ter inzage. Deze geven aan hoe we kwaliteit van ons pedagogisch werk en onze huisvesting borgen:

Naast deze documenten hebben we ook diverse beleidsplannen en protocollen. Wilt u hier meer over weten neem dan even contact met ons op voor meer informatie. Alle documenten zijn voor ouders ook in te zien op Don Bosco.


Klachten

WAT TE DOEN BIJ KLACHTEN OVER DE BEGELEIDING VAN UW KIND 

Een klachtenregeling stelt ouders in staat formeel een klacht in te dienen bij de organisatie. Een goede klachtenregeling geeft ouders de zekerheid dat zij – als het er op aan komt – hun ongenoegen kenbaar kunnen maken en dat dit door de organisatie zorgvuldig afgehandeld wordt. De klachtenprocedure heeft niet alleen waarde voor de individuele klager maar ook voor de kinderopvangorganisatie. Klachten geven aan waar de dienstverlening te kort schiet en als je het zo beschouwt zijn klachten voor het management eigenlijk signalen ter verbetering. 

De behandeling van klachten is bij de wet geregeld en voorziet in een aantal verplichtingen: 

  • Don Bosco is verplicht alle klachten in behandeling te nemen en te registreren. 
  • Don Bosco moet aan alle ouders duidelijk laten weten hoe hun klachten worden behandeld. 
  • Don Bosco behandelt alle klachten volgens een privacyreglement.
    • Bij toestemming kunnen algemene klachten in de oudercommissie worden besproken. 
  • Don Bosco is aangesloten bij de geschillencommissie. 

WANNEER KUNT U EEN KLACHT INDIENEN? 

Wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop een medewerker u of uw kind heeft behandeld, kunt u daarover een klacht indienen. Onder “medewerkers” verstaan wij iedereen die werkzaam is bij Don Bosco: pedagogisch medewerkers, huishoudelijk medewerkers, leidinggevenden, vrijwilligers en stagiaires. 

Uw ontevredenheid kan zich richten op het pedagogisch handelen van een medewerker, de algemene behandeling van u of uw kind, enige vorm van discriminatie, maar ook op het algemene beleid van Don Bosco, bijvoorbeeld ten aanzien van bereikbaarheid, wachttijden of administratieve afhandeling van de plaatsingen of facturen. 

Voor het indienen van een klacht kan de handeling of situatie waarover u ontevreden bent niet langer dan 2 maanden geleden zijn voorgevallen. 

Voor het indienen van de klacht op directieniveau kunt u het formulier gebruiken wat op de website staat of u kunt het formulier opvragen bij de pedagogisch medewerkers. 

Interne procedure: 

Stap 1: Eerst klagen bij wie het betreft 

Als u een klacht heeft bespreekt u de klacht eerst met degene die het betreft, dus met de direct betrokkenen. 

Zo zal een klacht over de hygiëne eerst besproken moeten worden met de leidinggevende, klachten over bejegening door een beroepskracht in eerste instantie met de desbetreffende persoon. Een leidinggevende kan, indien u dit wenst, hierbij wel een belangrijke, bemiddelende rol spelen. In de meeste gevallen is het raadzaam om uw ongenoegen te bespreken met de persoon die het heeft opgeroepen of met degene die in eerste instantie verantwoordelijk is.

Stap 2: Klacht op directie niveau 

Leidt dit niet tot het gewenste resultaat dan kunt u de klacht wegleggen op directie-niveau. 

Dit kan door het invullen van het klachten formulier (binnen 2 maanden na het voorval) en dit op te sturen naar: 

Kober
Tuinzigtlaan 17
4813 XH Breda

Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen om het formulier te bespreken. Daarna wordt de klacht onderzocht. Betrokken medewerkers worden hierbij bevraagd. De klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld. Van alle gesprekken zullen verslagen gemaakt worden en afspraken vastgelegd worden. Beide partijen ontvangen een verslag van het gesprek. Er wordt altijd gecheckt of de klant tevreden is met de afhandeling van de klacht.

Externe procedure 

Wanneer eenzelfde klacht zich opnieuw voordoet of wanneer de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld door de beroepskracht, de leidinggevende of de directie (dus intern) , heeft u de mogelijkheid een formele klacht in te dienen bij de externe geschillencommissie. 

De geschillencommissie
Postbus 90600 
2509 LP Den Haag 
070-3105310 

De klacht dient binnen 12 maanden bij de geschillencommissie te worden ingediend. 

HOE ZIT HET MET UW PRIVACY? 
Iedereen die betrokken is bij de behandeling van uw klacht, is verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke gegevens. Klachten worden bovendien anoniem weergegeven. 

Vertrouwenspersoon

Wilt u met iemand buiten Don Bosco en Kober over uw klacht praten, dan kunt u ook terecht bij de vertrouwenspersoon die voor kinderen, jongeren en ouders van Kober beschikbaar is. Die vertrouwenspersoon is geen partij bij de behandeling van uw klacht.

Als u hulp nodig hebt met gesprekken, of u hebt vragen of problemen, dan kunt u contact opnemen. Dit loopt via het landelijke Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Zij voeren het vertrouwenswerk uit in samenwerking met Zorgbelang Brabant.
Hier vindt u meer informatie over de vertrouwenspersoon.